Kapihan sa Tsukuba Videos

Topic: Kahulugan ng Halalan para sa mga Migrante
Speaker: Tonton Hernandez

Topic: Isyu at Mekanismo ng Absentee Voting I
Speaker: Consul Felipe Carino

Topic: Isyu at Mekanismo ng Absentee Voting II
Speaker: Consul Eric Tamayo (Part 1)

Speaker: Consul Eric Tamayo (Part 2)

Topic: Elitismo, Showbiz at Partidong Pulitikal
Speaker: Dr. Nathan Quimpo (Part 1)

Speaker: Dr. Nathan Quimpo (Part 2)

Speaker: Dr. Nathan Quimpo (Part 3)

Topic: Pandaraya at Anomalya sa Eleksyon
Speaker: Yuko Takei